119 علامت ظهور مهدی(عج)

 

119 علامت ظهور مهدی(عج)

1-هرگاه دیدی حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند

2- ودیدی ظلم همه جا را فرا گرفت

3- ودیدی قرآن فرسوده شده و درست معنی نمیشود

4- ودیدی دین همچون ظرف،توخالی و بی محتوا شده است

5- ودیدی طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شدند

6- ودیدی کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمیشود و بدکاران بازخواست نمیشوند

7- ودیدی چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند

8- ودیدی افراد با ایمان سکوت کرده و سخنانشان را نمی پذیرند

9- ودیدی شخص بد کار دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند

10- ودیدی بچه ها بزرگان را تحقیر کنند

11- ودیدی بد کار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او بر نگردد

12- ودیدی قطع پیوند خویشاوندی شود

13- ودیدی نوجوانان پسر همان کنند که زنان کنند

14- ودیدی زنان با زنان ازدواج نمایند

15- ودیدی ستایش دروغین از اشخاص زیاد شود

16- ودیدی انسانها اموال خود را در راه غیر خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمی شود

17 ودیدی افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب موءمنین به خدا پناه میبرند

18- ودیدی همسایه به همسایه خود آزار رساند و از آن جلوگیری نشود

19- ودیدی کافر به خاطر سختی موءمن شاد است

20- ودیدی شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم میشنشینند و از خداوند متعال نمی ترسند

21- ودیدی کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است

22- ودیدی آدم بدکار در آنچه آن را خداوند دوست نیدارد نیرومند و مورد ستایش است

24- ودیدی راه نیک بسته و راه بد باز است

25- ودیدی خانه کعبه تعطیل شده و تعطیلی آن ادامه پیدا کند

26- ودیدی انسان به زبان میگوید ولی عمل نمی کند

27- ودیدی مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند

28- ودیدی زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین میگردد

29- ودیدی زنان همچون مردان برای خود مجالس نا مشروع تشکیل میدهند

30- ودیدی در میان فرزندان عباسیان کارهای زنانگی به وجود می آید

31- ودیدی زن برای زنا با مردان با شوهر خود همکاری و کمک میکند

32- ودیدی بیشترین مردم و بهترین خانه هایی را که زنان را بر بدکاری کمک میکنند

33- ودیدی موءمن خوار و ذلیل شمرده شود

34- ودیدی بدعت و زنا آشکار شود

35- ودیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند

36- ودیدی حلال حرام شود و حرام حلال گردد

37- ودیدی دین بر اساس میل اشخاص معنا گردد و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردند

38- ودیدی جرئت بر گناه آشکار شود و کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نباشد

39- ودیدی موءمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش

40- ودیدی ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد

41- ودیدی سردمداران به کافران نزدیک شوند و از موءمنان دور شوند

42- ودیدی والیان در قضاوت رشوه بگیرند

43- ودیدی پست های مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگی

44- ودیدی مردم را از روی سوء ظن یا تهمت بکشند

45- ودیدی مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد

46- ودیدی مرد از بدکارگی همسرش نان میخوردا

47- ودیدی زن به شوهرش خرجی میدهد

48- ودیدی مرد همسر و کنیزش را کرایه میدهد و به غذای پست این راه خشنود است

49- ودیدی سوگندهای دروغ به خدا زیاد گردد

50- ودیدی آشکارا قمار بازی میشود

51- ودیدی مشروبات الکلی به طور آشکار و بدون مانع خرید و فروش میشود

52- ودیدی زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند
53- ودیدی کارهای زشت آشکار شده و هرکس از کنار آن میگذرد از آن مانع نمیشود

54- ودیدی مردم محترم به خاطر کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند خوار گردند

55- ودیدی نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به خاطر ناسزا گویی به ما خانواده عصمت ستایش شوند

56- ودیدی هرکس ما را دوست دارد او را دروغگو شمرده و شهادتش را قبول ندارند

57- ودیدی در گفتن سخن باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند

58- ودیدی شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن سخن باطل آسان است

59- ودیدی همسایه از ترس زبان بد همسایه او را احترام می کند

60- ودیدی حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود

61- ودیدی مسجدها طلا کاری شود

62- ودیدی راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگوست

63- ودیدی بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش شود

64- ودیدی ستم و تجاوز شایع شده است

65- ودیدی غیبت سخن خوش آنها گردد و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند

66- ودیدی حج و جهاد برای خدا نیست

67- ودیدی سلطان به خاطر کافر شخص موءمن را خوار کند

68- ودیدی خرابی بیشتر از آبادی است

69- ودیدی معاش انسان از کم فروشی به دست می آید

70- ودیدی خونریزی آسان گردد

71- ودیدی مرد به خاطر دنیایش ریاست کند

72- ودیدی نماز را سبک شمارند

73- ودیدی انسان ثروت زیادی را جمع کرده ولی از آغاز تا آخرش زکاتش را نداده است

74- ودیدی قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند

75- ودیدی هرج و مرج زیاد گردد

76-مرد روز خود را به مستی شب کند و شب خود را به همین منوال سپری کند و هیچ اهمیتی به مردم ندهد

77- ودیدی با حیوانات آمیزش شود

78- ودیدی مرد به مسجد و محل نماز می رود و وقتی بر میگردد لباس بر بدن ندارد و لباسش را دزدیده اند

79- ودیدی حیوانات همدیگر را بدرند

80- ودیدی دلهای مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است

81- ودیدی بر سر کسب های حرام آشکارا با هم رقابت کنند

82- ودیدی نمازخوان برای خودنمایی نماز می خواند

83- ودیدی فقیه برای دین فقه نم آموزد و طالب حرام ستایش گردد

84- ودیدی مردم در اطراف قدرتمندانند

85- ودیدی طالب حلال مذمت و سرزنش میشود و طالب حرام ستایش و احترام میگردد

86- ودیدی در مکه و مدینه کارهایی میکنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمیکند و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمیشود

87- ودیدی آلات موسیقی و لهو در مکه و مدینه آشکار شود

88- ودیدی مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند و دیگران او را از این کار بر حذر دارند

89- ودیدی مردم به همدیگر نگاه میکنند (چشم و هم چشمی) و از مردم بد کار پیروی کنن

90- ودیدی راه نیک خالی و پیرو ندارد

91- ودیدی مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود

92- ودیدی سال به سال بدعت و بدیها بیشتر میشود

93- ودیدی مردم و جمعیت ها جز از سرمایه داران پیروی نکنند

94- ودیدی به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا ترحم کنند

95- ودیدی علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود

96- ودیدی مردم مانند حیوانات در انتظار یکدیگر عمل جنسی به جا آورند و کسی لز ترس مردم از آن جلوگیری نکند

97- ودیدی انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه کند

98- ودیدی عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آنها قائل نیستند و نزد فرزند از همه بدترند

99- ودیدی زن ها بر مسند حکومت نشینند و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود

100- ودیدی پسر به پدر نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد شود

101- ودیدی اگر روزی بر مردی بگذرد و او در آن روز گناه بزرگی مثل بدکاری،کم فروشی،وزشتی انجام نداده ناراحت است

102- ودیدی قدرتمندان غذای عمومی مردم را احتکار میکنند

103- ودیدی اموال حق خویشان پیامبر(خمس)در راه باطل تقسیم گردد و با آن قمار بازی و شراب خوری شود

104- ودیدی به وسیله شراب بیمار را مداوا کنند و برای بهبودی بیمار آن را تجویز کنند

105- ودیدی مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند

106- ودیدی سروصدای منافقان برپاست ولی سروصدای حق طلبان خاموش است

107- ودیدی برای نماز مزد میگیرند

108- ودیدی مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت هم میکنند

109- ودیدی شرابخوار مست پیش نماز مردم شود

110- ودیدی خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند

111- ودیدی قاضیان بر خلاف دستور خداوند قضاوت کنند

112- ودیدی استانداران از روی طمع خائنان را امین خود قرار دهند

113- ودیدی فروانروایان میراث مستضعفان را در اختیار بد کاران از خدا بی خبر قرار دهند

114- ودیدی بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن گویند ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند

115- ودیدی صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بخاطر درخواست مردم بهند

116- ودیدی به نماز اول وقت اهمیت ندهند

117- ودیدی هم و هدف مردم شکم و شهوتشان است

118- ودیدی دنیا به آنها روی کرده است

119- ودیدی نشانه های برجسته حق ویران شده است.

 

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور